Skip links

Badanie wariografem. Procedury badania - 3 fazy testu

Badania wariografem są istotnym narzędziem używanym w różnych dziedzinach, od prawa po bezpieczeństwo narodowe i prywatne dochodzenia. Procedura obejmuje trzy główne etapy: wstępne przesłuchanie i zapoznanie badanego z procedurą, przeprowadzenie testu wariograficznego monitorującego reakcje fizjologiczne oraz analizę zebranych danych. Każdy etap odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wiarygodności i skuteczności tego testu.

Badanie Wariografem - Krzysztof Stanowski - Kanał Zero
 • Etap 1 – Wstępny wywiad
 • Etap 2 – Badanie wariografem – główny etap
 • Etap 3 – Analiza wyników i omówienie po badaniu

Początkowe przesłuchanie i etap przygotowawczy

Pierwsze dwa etapy procesu wariograficznego, zwane jako „etap wstępny”, poprzedzają główne badanie o kilka dni. Kluczowy jest wywiad wstępny, który stanowi podstawę dla testu wariograficznego.

Podczas tej fazy, egzaminator zbiera istotne informacje, pozwalające na pełne zrozumienie sprawy. Pytania są formułowane neutralnie i sugerująco, umożliwiając reakcję uczestnika. Obserwacja reakcji pozwala na wyłonienie wzorców zachowań.

Zebrane informacje są używane do konstrukcji precyzyjnych pytań na następny etap badania.

Znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej przed testem wariograficznym:
Klucz do skutecznego badania.

Rozmowa kwalifikacyjna przed testem wariograficznym jest kluczowa dla całego procesu badania. Egzaminator nie tylko przygotowuje pytania do egzaminu, ale również wykonuje inne istotne zadania, aby zapewnić skuteczność i wiarygodność testu.

Celem rozmowy jest nawiązanie kontaktu z osobą zdającą. Egzaminator dąży do stworzenia atmosfery zaufania i spokoju, co pomaga zmniejszyć stres związany z testem. Poczucie komfortu może przyczynić się do uzyskania bardziej wiarygodnych odpowiedzi, gdyż osoba zdająca jest bardziej skłonna do szczerego udzielania informacji.

Zbieranie informacji ogólnych jest kluczowym elementem rozmowy kwalifikacyjnej. Pozwala to egzaminatorowi lepiej poznać historię osobistą i zawodową osoby badanej oraz jej zaangażowanie w badaną sprawę. Te informacje umożliwiają lepsze zrozumienie kontekstu odpowiedzi i motywacji, co jest istotne dla interpretacji wyników testu.

Egzaminator wykorzystuje ten czas również do wyjaśnienia celu i przebiegu egzaminu, odpowiadając na wszelkie pytania i przejrzenie formularzy zgody. Ten krok ma na celu zapewnienie, że osoba badana jest w pełni świadoma i rozumie proces testowy oraz na co się zgadza.

Kolejnym aspektem jest obserwacja i zapisywanie zachowań werbalnych i niewerbalnych osoby badanej podczas udzielania szczerych i nieuczciwych odpowiedzi. Ta wiedza jest nieoceniona w późniejszej fazie testu, gdy egzaminator analizuje reakcje na zadawane pytania.

Na koniec, rozmowa ta pozwala specjaliście ocenić, czy osoba badana nadaje się do przeprowadzenia testu. W niektórych przypadkach, z powodów medycznych lub psychologicznych, badanie wariograficzne może nie być odpowiednie.

Podsumowując, wstępna rozmowa kwalifikacyjna pełni wiele funkcji, od budowania zaufania i komfortu, poprzez zbieranie kluczowych informacji, po ocenę przydatności osoby badanej do testu. Stanowi to fundament, na którym opiera się cała procedura testu wariografem.

Rodzaje pytań formułowanych podczas etapu przygotowawczego do badania wariografem

W etapie wstępnym badania na poligrafie, egzaminator podejmuje serię pytań podzielonych na pięć głównych kategorii, mających na celu doprecyzowanie kontekstu badania oraz przygotowanie osoby testowanej do głównej fazy testu. Oto bardziej szczegółowy i unikalny opis tych kategorii:

 1. Pytania dotyczące życia prywatnego – Egzaminator może zainicjować dialog, pytając o aspekty życia prywatnego osoby testowanej, takie jak relacje rodzinne, pasje i hobby. Celem jest nie tylko zbliżenie się i zbudowanie pewnego rodzaju porozumienia, ale również zaobserwowanie naturalnych reakcji w mniej wymagającym kontekście.

 2. Pytania dotyczące meritum sprawy – Skupiają się one na konkretnym zdarzeniu lub działaniach, które są przedmiotem dochodzenia. Egzaminator dąży do zrozumienia stopnia zaangażowania osoby testowanej w sprawę, jej znajomości kluczowych faktów oraz ewentualnych motywacji za jej działaniami.

 3. Pytania o tło medyczne i stan psychiczny – Te pytania mają na celu wyłonienie jakichkolwiek czynników zdrowotnych lub psychologicznych, które mogą wpłynąć na precyzję wyników testu. Szczegółowe zrozumienie historii medycznej, w tym ewentualnych zaburzeń lękowych czy problemów z sercem, pozwala na adekwatne dostosowanie procesu badania.

 4. Pytania dotyczące samego testu – Na tym etapie egzaminator informuje o szczegółach procedury testowej, pytając jednocześnie o gotowość i zrozumienie konsekwencji uczestnictwa w badaniu. Kluczowe jest, aby osoba testowana czuła się w pełni świadoma procesu i jego potencjalnych skutków.

 5. Pytania kontrolne – Są to pytania zaprojektowane tak, by stanowić punkt odniesienia dla naturalnych reakcji fizjologicznych osoby testowanej, które mogą okazać się krępujące lub niewygodne. Użycie tych pytań pozwala na kalibrację urządzenia i porównanie reakcji na pytania neutralne z tymi, które są bezpośrednio związane z badanym tematem.

Przygotowanie tych pięciu rodzajów pytań jest kluczowe dla stworzenia solidnej podstawy do głębszej analizy podczas właściwego testu wariograficznego, a także dla zbudowania odpowiedniego kontekstu, w którym osoba testowana może czuć się komfortowo, będąc jednocześnie w pełni świadomą zaangażowania w proces.

Kroki po wstępnym badaniu wariografem: Decyzje i Procedury

Po zakończeniu wstępnej fazy badania na wariografie, następuje etap omawiania procedury przeprowadzania testu oraz przedstawienia pytań. Procedura może się różnić, a bezpośrednie przedstawienie pytań nie zawsze ma miejsce.

Następnym krokiem jest decyzja osoby badanej o kontynuacji procesu, wymagająca podpisania formularza zgody potwierdzającego świadome i dobrowolne uczestnictwo oraz zrozumienie procedury i zasad.

Jeśli osoba testowana czuje się niekomfortowo, proces może zostać tymczasowo wstrzymany, a kolejne spotkanie z innym egzaminatorem zaplanowane, aby zapewnić neutralne i sprzyjające warunki. Jest to istotne dla wiarygodności i uniknięcia zewnętrznych czynników, takich jak dyskomfort psychiczny czy stres związany z interakcją z konkretną osobą egzaminującą.

Badanie Wariografem - Centrum Badań Wariograficznych

Etap główny badania wariografem.

Rejestracja odpowiedzi podczas badania wariografem

Drugi z trzech etapów badania na wariografie, zwany „gromadzeniem wykresów” lub „etapem rejestracji odpowiedzi”, polega na zbieraniu kluczowych danych dotyczących reakcji badanego. Celem jest dokładne uchwycenie zarówno wypowiedzi, jak i reakcji fizjologicznych wskazujących na uczciwość lub zakłócenia prawdy.

Ten etap trwa zazwyczaj do 3 godzin i składa się z serii zaplanowanych etapów monitorowania i rejestracji. Specjalista zakłada na ciało badanego czujniki monitorujące puls, ciśnienie krwi, oddech i reakcję elektrodermalną. Czujniki te są kluczowe dla dokładnego zapisu reakcji.

Specjalista zadaje zestaw pytań, obejmujący główne pytania dotyczące badanej sprawy oraz kontrolne pytania do kalibracji urządzenia. Pytania są wielokrotnie powtarzane dla rzetelności danych, a w razie potrzeby mogą być dodatkowo zadawane.

Podczas tego etapu specjalista śledzi zmiany w reakcjach fizjologicznych badanego za pomocą czujników, gdzie wyraźne zmiany mogą sygnalizować nieprawdziwość lub wysoki poziom stresu.

Warto podkreślić, że specjalista nie ocenia uczciwości badanego w trakcie samego badania, lecz dokładnie rejestruje dane, które są szczegółowo analizowane w kolejnym etapie procesu.

Zastosowanie badania wariografem: Kluczowe obszary

Testy wariografem znajdują zastosowanie w różnorodnych scenariuszach, zależnie od specyficznych wymagań i celów. 

 1. Śledztwa Kryminalne: Służą jako narzędzie dla organów ścigania do głębszego rozumienia okoliczności związanych z przestępstwami. Skupiają się na detekcji potencjalnego zaangażowania badanej osoby w akty kryminalne poprzez szczegółowe badanie zdarzeń i działań.

 2. Kontrola Jakości: Stosowane głównie w branżach wymagających przestrzegania rygorystycznych standardów etycznych i procedur, takich jak sektor farmaceutyczny czy finansowy. Celem jest zapewnienie, że pracownicy utrzymują wysokie normy postępowania i nie dopuszczają się naruszeń.

 3. Rozstrzyganie Kwestii: Badanie skoncentrowane na weryfikacji autentyczności określonych wydarzeń lub twierdzeń. Specjalista zadaje pytania bezpośrednio związane z incydentem, aby ocenić zgodność odpowiedzi z faktami.

 4. Regularne Przeglądy: Podobne do weryfikacji przed zatrudnieniem, ale skierowane do obecnych pracowników. Przeprowadzane, aby upewnić się, że personel nadal spełnia oczekiwania organizacji i nie zaangażował się w działalność szkodliwą dla firmy.

 5. Weryfikacja Przed Zatrudnieniem: Wykorzystywane przez pracodawców do oceny potencjalnych pracowników, zwłaszcza dla stanowisk wymagających wysokiego poziomu zaufania. Test koncentruje się na potwierdzeniu informacji podanych przez kandydata i jego przeszłości w kontekście bezpieczeństwa.

 6. Rozwiązywanie Konfliktów Małżeńskich: W niektórych przypadkach, testy wariografem mogą być stosowane do rozstrzygania kwestii zaufania w relacjach osobistych, w tym w małżeństwach. Mogą one pomóc w potwierdzeniu lub obaleniu podejrzeń dotyczących niewierności, ukrywania finansów czy innych kwestii wzbudzających niepokój w relacji. Choć jest to zastosowanie kontrowersyjne i wymaga ostrożności, dla niektórych par może stanowić krok w kierunku rozwiązania problemów i odbudowy zaufania.

Konfiguracja środowiska do badania wariografem: Przygotowanie i Ustawienia

Środowisko testowe dla badania jest starannie przygotowywane, aby zapewnić optymalne warunki do przeprowadzenia egzaminu. Kluczowe elementy takiego środowiska obejmują:

 1. Minimalistyczny Pokój: Przestrzeń jest zwykle ograniczona do małego pomieszczenia, w którym dominują podstawowe meble – stół i krzesła. Takie ustawienie ma na celu zminimalizowanie elementów, które mogłyby odwracać uwagę badanego.

 2. Prosta Estetyka: Aby uniknąć rozpraszania uwagi, pokój utrzymany jest w prostym i skromnym stylu. Nie znajdziesz tu zbędnych dekoracji czy obrazów, które mogą wpływać na skupienie osoby badanej.

 3. Ograniczona Liczba Osób: Standardowo w pokoju obecne są tylko niezbędne osoby – badany oraz egzaminator. W wyjątkowych sytuacjach, na przykład w kontekście prawnych rozstrzygnięć, może być obecny również prawnik.

Takie podejście do konfiguracji środowiska testowego ma na celu stworzenie warunków, które są zarówno komfortowe dla osoby badanej, jak i sprzyjające skupieniu oraz precyzyjnemu monitorowaniu reakcji fizjologicznych. Jest to kluczowe dla zapewnienia wiarygodności wyników badania wariografem.

Analiza Wyników: Decydujący Moment w Badaniu Wariograficznym

Ostatnim etapem procesu badania na wariografie jest dogłębna analiza danych zebranych podczas trzeciej fazy, czyli etapu testowego. Ten krytyczny moment ma kluczowe znaczenie dla ostatecznej oceny uczciwości i wiarygodności osoby badanej. Specjalista dokładnie przegląda zarejestrowane wykresy i pomiary, takie jak zmiany w oporze skóry, intensywności potowania, rytmie serca, ciśnieniu krwi oraz wzorcach oddechowych, które zostały wywołane przez specyficzne pytania zadane wcześniej.

W trakcie tej fazy, specjalista poszukuje wszelkich anomalii i niezwykłych wzorców reakcji, które mogą wskazywać na potencjalne próby oszustwa lub znaczące emocjonalne reakcje na konkretne pytania. Analiza ta stanowi fundament dla ostatecznego werdyktu dotyczącego prawdomówności osoby poddanej testowi. Decyzja ta jest podsumowaniem całego procesu badania wariografem, opierając się nie tylko na surowych danych, ale również na doświadczeniu i interpretacyjnych umiejętnościach specjalisty.

To skrupulatne i metodyczne podejście do analizy danych zapewnia, że ocena jest jak najbardziej obiektywna i oparta na wiarygodnych dowodach. Ostateczne wnioski wyciągnięte z badania mogą mieć daleko idące konsekwencje, dlatego też cały proces wymaga nie tylko zaawansowanej technologii, ale i głębokiego profesjonalizmu ze strony egzaminującego.

Co dzieje się po teście wariograficznym: Wyjaśnienia i działania

Faza po testowa w procesie badania wariograficznego pełni kluczową rolę w całkowitym zrozumieniu i interpretacji zachowań oraz reakcji badanej osoby. Głównym celem tego etapu jest umożliwienie osobie testowanej wyjaśnienia wszelkich specyficznych reakcji wykrytych podczas badania, które mogły wpłynąć na wyniki – od przyjmowanych leków po stany emocjonalne czy psychiczne.

Specjalista, na podstawie analizy danych z fazy testowej, inicjuje dialog w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności, dyskrecji lub niezgodności, które pojawiły się w trakcie badania. Może zadawać dodatkowe pytania w celu zrozumienia kontekstu odpowiedzi.

Po dokładnej analizie i rozmowie, egzaminator przedstawia wyniki badania, informując o stopniu prawdomówności badanej osoby. W przypadku stwierdzenia uczciwości, egzaminator kończy proces, udzielając odpowiedniej informacji zwrotnej. Jeśli jednak wyniki sugerują potencjalne oszustwo, specjalista wyjaśnia swoje ustalenia i oferuje szansę na wyjaśnienie wszelkich rozbieżności.

Faza ta może również służyć jako okazja do pozyskania dalszych informacji, zwłaszcza gdy odpowiedzi podczas testu były niejasne lub wymagały dodatkowego wyjaśnienia. W pewnych sytuacjach, specjalista może zarekomendować dalsze kroki, takie jak konsultacje czy leczenie, zwłaszcza gdy zaobserwowano wysoki poziom stresu u badanej osoby.

W zależności od wyników, może nastąpić dalsze dochodzenie, aby dokładniej zbadać naturę i zakres ewentualnego oszustwa, lub, w przypadku potwierdzenia prawdomówności, zakończyć postępowanie. Ważne jest, aby pamiętać, że badanie wariografem nie jest metodą nieomylną, a wyniki mogą wymagać dalszej weryfikacji w kontekście szerszego dochodzenia.

"Wariograf.com - kiedy fakty są ważniejsze niż słowa."

Znaczenie każdego etapu w procesie badania wariografem

Proces badania wariografem jest kompleksowy i składa się z kilku kluczowych etapów, które łącznie stanowią solidną podstawę do oceny prawdomówności osoby badanej. Rozpoczynając od wywiadu wstępnego, który stanowi fundament całego badania, poprzez rejestrowanie reakcji fizjologicznych, dostarczając cennych danych, aż do szczegółowej analizy i ewentualnej fazy dochodzenia uzupełniającej, mającej na celu rozwianie wątpliwości. Każdy etap jest niezbędny do pełnego zrozumienia sytuacji i umożliwia ekspertom wariograficznym dostarczenie dokładnych i wiarygodnych wyników.

Te wyniki są kluczowe w różnych kontekstach, od procesów rekrutacyjnych, poprzez kryminalne śledztwa, aż po weryfikację bezpieczeństwa. Dzięki starannie zaplanowanemu procesowi badania, możliwe jest osiągnięcie wysokiego stopnia pewności co do prawdomówności badanej osoby, co jest niezwykle istotne przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Przykłady wariografów

Wariograf analogowy

Wariograf cyfrowy